دانلود رایگان


بررسي تاثير اركان كنترلي شركت بر بيش اطميناني مديريت - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت

دانلود رایگان بررسي تاثير اركان كنترلي شركت بر بيش اطميناني مديريت
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه 3
2-1- بیان مسئله 3
3-1- ضرورت تحقیق. 4
4-1- اهداف تحقیق. 6
1-4-1- هدف اصلی تحقیق. 6
2-4-1- اهداف فرعی اول. 6
3-4-1- اهداف فرعی دوم 6
5-1- سوالات تحقیق. 6
1-5-1- سوال اصلی. 6
2-5-1- سوالات فرعی اول. 6
3-5-1- سوالات فرعی دوم 7
6-1- فرضیات تحقیق. 7
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 7
2-6-1- فرضیه های فرعی اول. 7
3-6-1- فرضیه فرعی دوم 8
7-1- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق. 8
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8
2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق. 8
3-7-1- قلمرومکانی تحقیق. 8
8-1- تعاریف متغیرهای تحقیق. 8
1-8-1- متغیر وابسته 8
2-8-1- متغیر مستقل. 9
1-2-8-1- موظف بودن مدير عامل. 9
2-2-8-1- درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي. 9
3-2-8-1- تمركز مالكيت.. 10
4-2-8-1- درصد هيات مديره موظف.. 10
5-2-8-1- مالكيت نهادي. 10
6-2-8-1- درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره 10
9-1- مدل تحقیق. 11
10-1- روش تجزیه و تحلیل. 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 13
1-2- مبانی نظری. 13
1-1-2- حاكميت (راهبري) شركتي. 16
2-1-2- چارچوب نظري حاكميت شركتی. 17
3-1-2- تئوري نمايندگي. 17
4-1-2- تئوري هزينه معاملات.. 18
5-1-2- تئوري ذينفعان. 20
6-1-2- حاكميت شركتي در ايران. 22
7-1-2- نقش هيات مديره در حاكميت شركتي. 24
8-1-2- دوگانگی وظیفه مدیر عامل. 26
9-1-2- تمرکز مالکیت.. 28
10-1-2- مالکیت مدیریتی. 30
11-1-2- نقش مديران غيرموظف (غير اجرايي) در حاکمیت شرکتی. 30
12-1-2- نقش سرمايه گذاران نهادي در نظام راهبری. 34
13-1-2- بیش اطمینانی مدیریت.. 37
14-1-2- بررسی ارتباط بیش اطمینانی با سیاست های تقسیم سود 39
2-2- پیشینه ی تحقیق. 41
1-2-2- پیشینه ی تحقیق در خارج. 41
2-2-2- پیشینه ی تحقیق در ایران. 44
فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه 49
1-3- روش تحقیق. 49
2-3- متغیر های تحقیق. 50
1-2-3- متغیر وابسته 50
1-1-2-3- بیش اطمینانی. 50
2-2-3- متغیر مستقل. 50
1-2-2-3- موظف بودن مدير عامل. 50
2-2-2-3- درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي. 51
3-2-2-3- تمركز مالكيت.. 51
4-2-2-3- درصد هيات مديره موظف.. 51
5-2-2-3- مالكيت نهادي. 52
6-2-2-3- درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره 52
3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 52
4-3- جامعه آماری. 52
5-3- نمونه آماری. 53
6-3- هدف تحقیق. 54
7-3- فرضیه های تحقیق. 54
1-1-7-3- فرضیه های فرعی اول. 54
2-1-7-3- فرضیه فرعی دوم 54
8-3- مدل تحقیق. 55
9-3- روش تجزیه و تحلیل. 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه 57
1-4- آمار توصیفی. 58
2-4- مدل رگرسیون لجستیک... 59
3-4- تجزیه و تحلیل فرضیات.. 61
4-4- خلاصه نتایج. 68
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 73
1-5- نتیجه گیری. 73
2-5- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق. 84
3-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 85
منابع. 86
فهرست جداول
جدول 1-3- نحوه محاسبه شركت هاي نمونه 54
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل OVER.. 58
ادامه جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل CAPEX.. 59
جدول 4-2 نتايج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی اول. 64
جدول 4-3 نتايج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی دوم 68
جدول 4-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. 70


چکیده
در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. هدف این تحقیق، بررسي تاثير اركان كنترلي شركت بر بيش اطميناني مديريت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، در سطح خطای 5 درصد ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی با مدل CAPEX برابر با (1.96)، و ضریب رگرسیونی موظف بودن مديرعامل بر بيش اطميناني مديريت براساس مدل OVER برابر با (0.535) و ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بيش اطميناني مديريت براساس مدل OVER برابر با (1.769) می باشد که نشان می دهد، ارتباط مثبتی بین آنها و متغیرهای تحقیق وجود دارد. از طرف دیگر بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX براساس ضریب (0.811-) ارتباط منفی و معناداری بین آنها وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای هیئت مدیره ی غیر موظف با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX و مدل OVER به ترتیب برابر با (1.399-) و (1.128-) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
حاکمیت شرکتی


بیش اطمینانی مدیریتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله رشته هاي حقوق با عنوان تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

شبکه آندوپلاسمی

مقاله درمورد... رسانه و سلامت

دانلود راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شبکه آندوپلاسمی

تحقیق تعريف الكترونيك

دانلود مقاله کامل درباره بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي

تحقیق در مورد ميل جنسي چيست

دانلود مقاله دکتر صدیق 19ص

پاورپوینت هیپنوتیزم درمانی و هوشیاری